Bře 22

Udržujme cesty mezi lidmi, stavme nové …

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=798

Bře 20

Vyhlášení výtvarné soutěže

Spolek Radkov vyhlašuje

3. ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež

pro oblast Vítkovska na téma

„Dům snů“

Zúčastnit se jí mohou děti a mládež v těchto kategoriích:
 1. děti ve věku 3 – 6 v době uzávěrky soutěže
 2. děti ve věku 7 – 11 v době uzávěrky soutěže
 3. děti a mládež ve věku 12 - 16
 4. mládež ve věku 17 – 25 v době uzávěrky soutěže.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2017. WEB35d333_1stonehouseguimaraesportugalmain Práce budou vystaveny v rámci kulturní akce „Den hradu Vikštejna“ pořádané v Radkově dne 26. srpna 2017. Na vítěze čekají ceny, které budou předány na vernisáži výstavy. Po ukončení výstavy bude možné exponáty vyzvednout nejpozději do 30. 9. 2017. Práce je možné zasílat nebo osobně doručit na adresu: Obecní úřad Radkov, Radkov 58, 747 84. Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž 2017“.     Každá výtvarná práce musí mít na zadní straně díla uvedeny tyto informace:  
 1. Jméno, příjmení
 2. Věk
 3. Kategorie podle věku (A-D)
 4. Adresy: poštovní a e-mailová adresa, soukromá nebo adresa školy.
  Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny. Pokud nebude každé dílo popsáno, bude ze soutěže vyloučeno.   Podmínky soutěže:
 • soutěž se vyhlašuje ve 4 věkových kategoriích
 • soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území ORP Vítkov: města Vítkov a Budišov nad Budišovskou, dále obcí Březová, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice a jejich místních částí.
 • je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce
 • počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 1 kusu
 • nevyzvednutá díla se nevracejí
 • organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – např. výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku.
  Hodnocení prací: Došlé práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné. Autoři prací budou o výsledcích soutěže informováni nejpozději do 15. 6. 2017. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.sdruzeniradkov.czwww.obecradkov.cz.   Propozice také ke stažení zde (.pdf)  

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=783

Led 06

Na hradě Vikštejně byly zahájeny první opravné práce

img_4084Zřícenina hradu Vikštejna se řadí mezi nejstarší a nejrozsáhlejší památky našeho regionu. Přesto, že je zajišťována její pravidelná údržba, tak některé části vyžadují provedení oprav většího rozsahu. Statické posouzení odhalilo několik takových míst, která lze označit jako havarijní. Aktuálně nejzávažnější je situace zdi vpravo za vstupem do areálu hradu. Zeď vysoká více než 10m je oslabena několika otvory, které byly původně okny a postupem času se z nich staly velké nesouměrné díry. Existuje obava, že bez opravy zdi by mohlo dojít k jejímu zřícení. Podobně rizikových míst je na Vikštejně ještě několik, např. jsou zvláště nebezpečné klenby sklepů, ze kterých tu a tam vypadávají kameny a tím oslabují celé stropní konstrukce. O zhoršujícím se stavebně technickém stavu památky má povědomí nejen vlastník, ale i památkové orgány a široká veřejnost. S ohledem na tuto skutečnost spolek Radkov s dalšími partnery uspořádal veřejnou sbírku, díky níž bylo možné v průběhu několika posledních let zajistit základní dokumentace mapující aktuální stav zříceniny – polohopis a výškopis, odborné statické posouzení a dokumentaci stávajícího stavu památky. Tyto materiály nyní slouží k přípravě dílčích prováděcích projektů a mohou být také podkladem pro získání finančních prostředků na konzervační úpravy a zastavení degradačních procesů Vikštejna. Díky poskytnutým prostředkům z rozpočtu města Vítkova a obce Radkov mohly být na sklonku roku 2016 zahájeny práce právě v místech, kde se předpokládal bezprostřední odborný zásah. První etapou prací bylo tedy statické zajištění zdi na západní straně areálu. Výdřevy nyní slouží jako dočasné statické řešení, než bude konstrukce opravena stavebně. Poskytnuté prostředky umožnily také zajištění vstupu do velkého sklepení 1. nádvoří hradu, kde byla obnovena část klenby a pilíř vstupní chodby. V roce 2017 předpokládáme pokračování stavebně konzervačních zásahů dalších nebezpečných míst.

                                                                                                                 Tomáš Skalík, spolek Radkov 

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=768

Pro 29

PF 2017

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=764

Pro 29

Kamenná deska se v roce 2017 vrátí zpět na Vikštejn

Jsou památky, jež ukrývají krásný příběh. Jsou i takové, které dokáží nečekaně sblížit člověka s člověkem, místo s místem. Mramorová deska s reliéfem z hradu Vikštejna zahrnuje obojí. Skoro před dvěma lety započala cesta návratu památky zpět do místa jejího vzniku. Tuto pouť doprovázejí příznivé okolnosti, naslouchající lidé, ochotní průvodci. Jsme přesvědčeni, že záměr obnovy a návratu původní kamenné desky z pomníku před hradem Vikštejnem pomůže zachovat genia loci místa a stane se důstojnou pietní vzpomínkou na naše předchůdce, pečovatele o kulturní krajinu.

Už jenom představa možnosti návratu památky na její původní místo v nás vyvolává pocit správnosti a narovnání řádu běhu věcí. Pomník v areálu středověkého hradu Vikštejna byl slavnostně odhalen v roce 1930, a to na základě úsilí pěveckého a hudebního spolku Die Barden, který byl v obci nositelem německého kulturního života. Vytvoření pomníku bylo zaštítěno také Kamillem a Marií Razumovskými, posledními majiteli vikštejnského panství. Pomník byl věnován německému pěvci Walteru von der Vogelweidovi. Pomník s kamennou deskou stál v původním provedení do roku 1945. Po 2. světové válce byla deska s německým nápisem odstraněna a uložena v muzeu ve Vítkově a později byla darována Vlastivědnému kroužku ve Spálově. V roce 1972 zde byla deska osazena na zámeckou ohradní zeď, kde byla až do roku 2015. V tomto roce byla spolkem Radkov znovu objevena a po 70-ti letech převezena zpět do Radkova. Bylo zajištěno její základní ošetření a především spojení prasklých částí. Následně byla deska prezentována široké veřejnosti na Dni hradu Vikštejna v srpnu 2015. Následně byla deska uložena v obecním muzeu v Radkově, odkud byla zapůjčena na výstavu Spolkový život ve Slezsku do opavského muzea.

Z dlouhého a pohnutého osudu této významné regionální památky je jasné, že pokud uvažujeme v širších souvislostech, tak se záměr obnovy pomníku do původní podoby dotýká jak obyvatel v převážné míře vysídlených z pohraničí po 2. světové válce, tak jejích následovníků i současníků žijících dodnes v regionu Vítkovska a celého Opavska. Naší současnou spolkovou činností navíc navazujeme na původní záměr a aktivity dřívějších občanských činností původního obyvatelstva.

Jsme proto rádi, že můžeme původní kamennou desku navrátit zpět na pomník před Vikštejnem. V letošním roce se nám podařilo navázat kontakt s původními německými rodáky žijícími v Německu a společně jsme vytvořili projekt a podali žádost o finanční podporu z programu Česko německého fondu budoucnosti, kde jsme uspěli. V roce 2017 tedy připravuje restaurování původní desky a její návrat na vikštejnský pomník, a to u příležitosti 7. ročníku Dne hradu Vikštejna.

img_1654a

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=759

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky