↑ Return to O nás

Print this Stránka

Stanovy sdružení

Článek č. 1 Název a sídlo Zapsaný spolek „Radkov" má sídlo v Radkově na adrese: Radkov 180, 747 84 Radkov. Článek č. 2 Charakter sdružení Sdružení je občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Článek č. 3 Základní cíle a formy činnosti sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: a) přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí a zdravých životních podmínek, a to především v obci Radkov, jeho místních částech a okolí b) ochrana kulturních památek a historických objektů, přírody a krajiny c) informační, poradenská a publicistická činnost d) výukové programy pro děti a mládež se zaměřením na enviromentální výchovu a památkovou péči e) pořádání přednášek a besed s tématy umění, filozofie, literatura, příroda, společnost, architektura, památková péče apod. f) pořádání kurzů a seminářů g) pořádání divadelních představení h) pořádání koncertů i) pořádání uměleckých výstav, plenérů a sympozií j) pořádání filmových a tanečních představení k) pořádání dětských tématických pobytů a táborů l) pořádání pracovních workshopů v oblasti tradičních řemesel a užívání původních stavebních materiálů m) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje n) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek v obci Radkov a jeho místních částech a okolí o) podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů obce. Článek č. 4 Členství ve sdružení a) Členem sdružení může být bezúhonná fyzická osoba starší 15-ti let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky sdružení. O přijetí rozhoduje členský výbor sdružení na svém nejbližším jednání. Členství osoby starší 15-ti let a mladší 18-ti let je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce. b) Člen sdružení má právo: • účastnit se jednání výboru sdružení • volit členy výboru a být volen do těchto orgánů • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení • podílet se na praktické činnosti sdružení. c) Člen sdružení má povinnost: • dodržovat stanovy • hájit zájmy sdružení • dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce. d) Členství ve sdružení zaniká: • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení • úmrtím člena sdružení • zánikem sdružení • vyloučením člena sdružení výborem v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje stanovy e) Výbor sdružení může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Článek č. 5 Organizační uspořádání Strukturu orgánů sdružení tvoří: a) členská schůze b) členský výbor c) další orgány zřízené rozhodnutím členského výboru. A. Členská schůze 1) Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. 2) Členská schůze je oprávněna: a) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov b) zvolit členy výboru sdružení, případně je z funkce člena výboru sdružení odvolat c) rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem e) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok f) určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období g) rozhodnout o zániku sdružení. h) členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoliv další otázce týkající se činnosti sdružení. 3) Zasedání členské schůze svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. B. Členský výbor 1) Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutími členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi. 2) Výbor sdružení má 3-7 členů, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý. 3) Členové výboru volí ze svého středu předsedu na období jednoho roku a také jej mohou odvolávat. C. Další orgány Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoliv člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí apod.) a o rozsahu pravomoci těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává. Článek č. 6 Jednání jménem sdružení Jménem sdružení jedná výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. Článek č. 7 Hospodaření sdružení a) Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. b) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku č. 3. c) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. Článek č. 8 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení. Článek č. 9 Závěr 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 21. dubna 2010, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?page_id=84