«

»

Pro 10

Print this Příspěvek

Alej Radkov – Dubová – co ji čeká?

Tato otázka napadne nejspíš každého, kdo naší prastarou alejí prochází a všímá si, v jakém stavu se nachází. Při pohledu na některé z rozpraskaných kmenů je jasné, že stav této přírodní dominanty Radkova a zároveň jedné z nejvýznamnějších alejí v kraji nutně vyžaduje zásadní kroky. O tom, jakou formu by tyto kroky měly mít, se odborníci i veřejnost přou roky. Letošní rok byl v rámci této diskuze zvlášť významný a je možné říct, že i zlomový a zdá se, že události kolem aleje nabírají postupně na spádu směrem k definitivnímu rozhodnutí o její budoucnosti. V únoru letošního roku proběhlo setkání, při kterém nechyběl zástupce kraje - vlastníka aleje, starosta Radkova a také zástupci spolků Arnika a Radkov. Z diskuze vzešlo rozhodnutí provézt několik odborných posudků a vypracovat varianty řešení včetně dopravního.  Během následujících měsíců jsme pak měli možnost v aleji potkat různé specialisty, kteří zkoumali stav jednotlivých stromů, hmyz, který se zde nachází i dopravní a bezpečnostní rizika cesty mezi stromy. Na základě výsledků těchto posudků vznikly dva významné dokumenty. Jedním z nich je žádost vlastníka (Moravskoslezský kraj, právo hospodaření má příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje) o skácení třinácti dožilých stromů a ošetření dalších cca dvaceti z nich. Spolek Radkov k tomu obratem podal podnět, požadující na místo kácených stromů vysadit lípy nové. Rozhodnutí o žádosti bylo i z jiných důvodů odloženo do příštího roku. Druhým dokumentem je neméně důležitá, ba důležitější, dopravní studie variant řešení aleje. Názory na řešení budoucnosti aleje jsou tak různé, jak jen mohou být a zpracovaná studie ve svých variantách všechny názory zmiňuje. Takzvaná „nulová varianta“ řešení zastupuje názor, že současná situace je nejlepší možná a s alejí není třeba nic dělat. Opačný extrém pak představuje varianta úplného vykácení aleje a rozšíření komunikace na obě strany. Pragmatický přístup a snahu o finanční kompromis mezi nároky všech zúčastněných stran představuje varianta, která navrhuje vykácení celé jedné strany aleje a rozšíření cesty. Poslední vypracovaná varianta, jež je i v souladu s územním plánem obce, se zabývá nově vybudovanou cestou podél aleje. Prostor v aleji by pak užívali pouze pěší a cyklisté. Samotný projektant doporučuje nadále uvažovat a do budoucna rozhodovat o jedné ze dvou posledně zmíněných. Radkovská alej je díky své kompozicí a historii unikátní nejen v rámci Moravskoslezského kraje. V letošním roce byla například zařazena, jako jedna ze čtyř alejí v České republice, do výběru dvou set významných stromořadí publikace „Aleje v Evropě“ („Avenues in Europe“). To, jaká varianta řešení bude nakonec realizována, do jisté míry závisí na názoru nás všech, neboli na tom, kterou variantu budeme podporovat a prosazovat. Spolek Radkov se bude snažit, aby radkovská alej nezůstala zachovaná pouze v literatuře, ale naopak, aby se jí mohli procházet lidé i v budoucnu. Budeme rádi, když nám vyjádříte podporu jakoukoli formou.   http://ostrava.idnes.cz/dobrovolnici-pecuji-o-ohrozenou-alej-v-radkove-fl7-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130807_1961350_ostrava-zpravy_ama http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/unikatni-alej-v-radkove-na-opavsku-bude-zachranena/ http://www.ssmsk.cz/index.php/uvodni-strana/archiv-clanku/8-aktuality/136-snazime-se-chranit-historickou-lipovou-alej-radkov-dubova http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/obyvatele-radkova-na-opavsku-bojuji-za-starou-alej--1375593

Permanent link to this article: http://www.sdruzeniradkov.cz/?p=433